Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna
Mazowsze posiada znakomity potencjał akademicki. Świadczą o tym również liczby. Na początku roku akademickiego 2009/10 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego (łącznie ze studentami filii, zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz zamiejscowych ośrodków dydaktycznych położonych w innych województwach) kształciło się 347204 studentów (w tym 4531 cudzoziemców).
W roku akademickim 2009/10 spośród 107 szkół wyższych województwa mazowieckiego, 91 było uczelniami niepublicznymi. Wśród ogółu studiujących przeważali jednak studenci uczelni publicznych – 187067 osób, tj. 53,9% (w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 1,3 pkt proc.). Ponad połowa słuchaczy uczelni publicznych (63,4%) uczyła się na studiach stacjonarnych (o 1,3 pkt proc. więcej niż w roku poprzednim), studenci uczelni niepublicznych preferowali natomiast naukę w systemie niestacjonarnym – z tej formy kształcenia korzystało 83,1% studiujących (wzrost o 0,8 pkt proc.).
Największym zainteresowaniem cieszyły się studia zawodowe (inżynierskie i licencjackie), które wybrało 208275 osób, tj. 60,0% ogółu studiujących. Na studiach magisterskich jednolitych kształciło się 61242 osoby,tj. 17,6% ogółu. W porównaniu z rokiem akademickim 2008/09 w ogólnej liczbie studiujących zwiększył się udział osób na studiach zawodowych oraz magisterskich uzupełniających (odpowiednio o 2,1 pkt proc. i o 1,4 pkt proc.), natomiast zmniejszył się udział osób na studiach magisterskich jednolitych (o 3,6 pkt proc.). Większość studentów uczelni niepublicznych kształciła się na studiach zawodowych na poziomie licencjackim (54,2%), studenci uczelni publicznych również najczęściej wybierali taki rodzaj studiów (36,2%). W porównaniu z rokiem poprzednim na uczelniach publicznych zmniejszył się udział osób studiujących na studiach magisterskich jednolitych (z 27,7% do 21,4%), a zwiększył się – na studiach zawodowych na poziomie licencjackim (z 31,3% do 36,2%).

Do znaczących uczelni niepublicznych należą między innymi Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Na terenie województwa mazowieckiego w roku akademickim 2009/10 w szkołach wyższych kształciło się 333774 studentów, w tym 3673 studentów w zamiejscowych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych z innych województw. Poza Warszawą dużymi ośrodkami akademickimi w województwie były: Radom (15765 studentów), Siedlce (13067) i Płock (9777). Kształciło się w nich łącznie 11,6% ogółu studentów studiujących na terenie Mazowsza, przy czym studenci studiów stacjonarnych stanowili 40,6% ogółu studentów w tych ośrodkach akademickich. Na studiach podyplomowych w roku akademickim 2009/10 uzupełniały swoją wiedzę 62522 osoby, z czego 38049 na studiach prowadzonych przez szkoły wyższe (60,9%). Aż 37,0% słuchaczy studiów podyplomowych studiowało w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, a 2,0% było na studiach prowadzonych przez instytuty naukowo-badawcze i placówki PAN. W porównaniu z rokiem akademickim 2008/09 nastąpił wzrost liczby słuchaczy studiów podyplomowych o 5007 osób, tj. o 8,7%. Wśród uczestników studiów podyplomowych największą popularnością cieszyły się kierunki medyczne (24096 osób, tj. 38,5% ogółu słuchaczy), ekonomiczne i administracyjne (15339 osób, tj.24,5%), pedagogiczne (3672 osoby, tj. 5,9%) oraz społeczne (3393 osoby, tj. 5,4%).
Mocne strony szkolnictwa akademickiego na terenie Mazowsza to miedzy innymi:
  • zróżnicowanie misji, poziomów edukacji, modeli absolwenta, ścieżek edukacyjnych
  • duże zróżnicowanie wewnątrz systemu tak co do rozmiarów uczelni, jakości, zakresu i obszarów kształcenia jak i form własności;
  • rozwój nowych form kształcenia form uczenia się przez całe życie (LLL) jak i e-learningu;
  • znaczący udział absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza w życiu gospodarczym, społecznym;
  • znaczący udział uczelni Mazowsza w międzynarodowych sieciach badawczych
  • duży potencjał kadry akademickiej w regionie;
  • dobra infrastruktura dydaktyczna;
  • kontakty zagraniczne i międzynarodowe akredytacje programów.
Zarząd fundacji Nowoczesne Mazowsze widząc w znakomitym potencjale naukowo-badawczym Mazowsza wielka szanse na rozwój i modernizacje naszego regionu zdecydował o realizacji programu „Studiuj na Mazowszu”. Nasz program ma zachęcić naszych wschodnich sąsiadów (nie tylko młodzież ale również osoby dorosłe) do podejmowania studiów (również podyplomowych) w naszym regionie.
Zapraszamy do współpracy.