Nowoczesne Mazowsze
Mazowiecka Fundacja Społeczna

Fundacja Nowoczesne Mazowsze została powołana do istnienia w kwietniu 2012 r.

Cele fundacji w dziedzinie:

 

 1. edukacji w tym tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie placówek oświatowych,

 2. pomocy społecznej w tym tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych i opiekuńczych,

 3. rozpowszechniania kultury i kultury fizycznej w tym tworzenie, prowadzenie i wspieranie placówek kultury

 4. rozwoju i propagowania harcerskiej metody wychowawczej,

 5. prowadzenia i rozpowszechnianie badań naukowych we wskazanych dziedzinach,

 6. prowadzenia działalności wydawniczej,

 7. wspierania działalności organizacji o celach podobnych i zbieżnych z celami fundacji.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. wspieranie edukacji oraz promowanie dzieci i młodzieży w kraju i za granicą, w szczególności wychowanków różnych form rodzinnej opieki zastępczej,

   

 2. popularyzowanie i edukowanie w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia edukacji i kultury

   

 3. prowadzenie różnych form edukacji w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ta drogą przeciwdziałanie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu,

   

 4. organizowanie i udział w imprez w tym imprez masowych, promujących cele fundacji lub działania zgodne z celami fundacji,

   

 5. organizowanie różnych form edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży,

   

 6. organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, seminariów i konferencji,

   

 7. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców,

   

 8. organizacja imprez sportowych i promujących rekreację ruchową,

   

 9. propagowanie rozwoju edukacji i edukacji artystycznej oraz sportowej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

   

 10. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,

   

 11. organizowanie i wspieranie organizacji różnych form działalności opartych o metodę harcerską w tym form wypoczynku, harcerskich świetlic i innych harcerskich form edukacji pozaszkolnej,

   

 12. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży obitej (obecnie lub w przeszłości) rodzinną opieką zastępczą.